ⓘ Biliklər bazası

                                     

ⓘ Biliklər bazası

Bilik bazası, - problemin həllini əks etdirən faktlar və qayda toplusu. Sonuncular biliklərin təsvir modelinə uyğun olaraq təşkil olunurlar.

Bilik bazasının əsasını bilik təşkil edir. Bilik - predmet sahəsinin qanunauyğunluqları olub, praktiki fəaliyyət və peşəkar təcrübə nəticəsində əldə olunur, həmin sahədə mütəxəssislərə məsələ qoymağa və həll etməyə imkan verir.

Biliklər bazası – adətən, ekspert sistemlərində istifadə olunan verilənlər bazasının bir növü; müəyyən sahədə insanların mütəxəssislərin topladığı biliklərdən ibarətdir. Ekspert sisteminin başqa vacib hissəsi – nəticə mühərriki INFERENCE ENGINE mühakimələrdən və ya, adətən, mütəxəsislər tərəfindən yerinə yetirilən məsələnin həllinə yanaşmalardan ibarətdir

                                     

1. Biliklər bazasının xüsusiyyəti

Aşağıdakı dörd xüsusiyyət bilikləri səciyyələndirən əsas cəhətlərdir:

 • daxili interpretasiya.
 • aktivlik.
 • strukturlaşma.
 • bağlılıq.

Bilikləri üç böyük qrupa bölmək mümkündür.

 • metabiliklər bilik haqqında bilik.
 • qaydalar qərar qəbul olunması üçün biliklər;
 • faktlar faktiki biliklər;
                                     

2. Ədəbiyyat

 • İsmayıl Calallı Sadıqov," İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”, 2017," Bakı” nəşriyyatı, 996 s.
 • А.В.Андрейчиков, О.Н.Андрейчикова. Интеллектуальные инфомационные системы. М.:Финансы и статистка, 2004. -424 с.
 • Поспелов Г.С. Искусственный интеллект –основа новой информационной технологии. М.: Наука, 1988. -278 с.
 • Поспелов Д.А. Левитин К.Е. Будущее искусственного интеллекта. М.: Наука, 1991. -217 с.
                                     
 • strukturlaşdırılmış verilənlər və metaverilənlərdir. Biliklərin saxlanılması üçün Biliklər bazası BB lazımdır. Daxili interpretasiya. EHM - in yaddaşında verilənlər
 • ayrıca komponent kimi gerçəkləşdirilib: biliklər bazası və məntiqi nəticə çıxarma mexanizmi. Biliklər bazası verilmiş mövzuya aid olan spesifik fakt
 • təminatı müxtəlif növ təşkilatlar üçün nəzərdə tutulmuşdur, onlar öz biliklər bazası profillərlə fərqlənirlər. İmamverdiyev Y.N, İnformasiya təhlükəsizliyi
 • olması ilə yanaşı fərqləndirici xüsusiyyətləri də vardır. İnformatika Biliklər bazası Qərarların qəbulu AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu Mühasibat
 • tərkibinə bunlar daxildir: informasiya verilənləri bazası qərarın qəbul edəcəyi sahə haqqında biliklər toplusu məsələləri təsvir etmək və sualları formalaşdırmaq
 • əsas prinsipidir. İnternetin əsasını qoyarkən mütəxəssislər qlobal biliklər bazası və ya kollektiv bilik əldə etmək arzusunda idilər. Lakin bunun əvəzinə
 • mesepotamiya akademiyaları olan Edessa, Harran və Pumbaditaya köçürülür. Bu biliklər bazası zaman keçdikcə ərəblərin orta əsrdə yaratdıqları məktəblərdə geniş
 • münaqişələrin yaranması və inkişafı mexanizmləri və qanunauyğunluqları haqqında biliklər sistemidir. Buraya həm də münaqişələrin idarəolunması prinsipləri və texnologiyaları
 • tələbələr həm danışıq - çıxış qabiliyyətlərini inkişaf etdirir, həm yeni biliklər toplayır, həm də debat mədəniyyətini formalaşdırır. Yaradıcılıq evi, klublar
 • etibarlılığa malik olmaqla, keyfiyyətcə yeni funksional tələblərə, başqa sözlə biliklər bazaları ilə işləməyə, süni intellekt sistemlərinin təşkilinə, istifadəçi
 • yazılması olduqca asandır və HTML səhifələrindən fərqli olaraq xüsusi biliklər tələb etmir. Mündəricatın yaradılması, keçid və şəkillərin əlavə edilməsi
 • araşdırılır. Respublikada İKT bazarının inkişaf perspektivləri, İC - in və biliklər iqtisadiyyatının formalaşması məsələləri təhlil edilir, müəyyənləşdirilir