ⓘ Maşınqayırma leksikonu

                                     

ⓘ Maşınqayırma leksikonu

Maşınqayırma leksikonu - ensiklopedik məcmuə olub, maşınqayırma elmini kompleks şəkildə təsvir edir. Kitabda seçilmiş anlayışlar əsas maşınqayırma sahələrini –maşınların layihələndirilməsi və emal texnologiyaları, avtomatlaşdırılmış idarə və layihələndirmə texnologiyaları, ölçmə texnologiyası-onlarla bir başa və ya dolayı yolla əlaqədə olan mexanika, materialşünaslıq, örtükçəkmə, riyazi statistika kimi elm sahələrini də əhatə etməklə, müəyyən materiallar qrupunun hazırlanması üçün tətbiq olunan xüsusi maşın və texnologiyaları da nəzərə alır. Mətnin tərtibində hər sahədə elmin müassir səviyyəsini əks etdirən ədəbiyyatlardan istifadə olunmuş və kitabın sonunda əlifba sırası ilə verilmişdir. Kitabda bəzi anlayışların izahı zamanı işlədilmiş düsturlarda rast gəlinən parametrlərin vahidləri beynəlxalq satndartlara əsasən göstərilmişdir.

Kitaba ümumilikdə ayrı-ayrılıqda verilmş 1000 söz və söz birləşmələrindən ibarət texniki anlayışlar, həmçinin 1500 cizgi və şəkillər daxil edilmişdir. Ümumi səhifələrin sayı 850-dir. Kitab 2012-ci ildə Bakıda "Appostroff" nəşriyyatında iki hissədə çap olunmuşdur. Azərbaycan dilində bu formada tərtib olunmuş ilk texniki elmi kitabdır.

Kitabın müəllifi: Əliyev Rezo Rəhim oğlu

                                     
 • xidmət edir. Burada adətən təzyiq altında emal üsullarından istifadə edilir. Əliyev, R.R. Maşınqayırma leksikonu Bakı: Apostroff, I hissə, 2012.427 s.
 • 180 - 200 Yaxşı plastikliyi və antimaqnit xassələri ilə fərqlənir. Rezo Əliyev. Maşınqayırma leksikonu I hissə, Bakı: Appostrof nəşriyyatı, 2012, 430 s.
 • birləşən hissəsi isə yağlamanı mümkün etmək üçün söküləbiləndir. Rezo Əliyev. Maşınqayırma leksikonu II hissə, Bakı: Appostrof nəşriyyatı, 2012, 423 s.
 • trianqulyasiya, dördbucaqlılardan ibarət meşinq isə pavinq adlanır. Rezo Əliyev. Maşınqayırma leksikonu II hissə, Bakı: Appostrof nəşriyyatı, 2012, 423 s.
 • və demontaj edəbilmək üçün onu bir neçə hissədən hazırlayırlar. Rezo Əliyev. Maşınqayırma leksikonu I hissə, Bakı: Appostrof nəşriyyatı, 2012, 430 s.
 • hipotezini inkar edən konkurent hipotezdən istifadə edilir. Əliyev, R. Maşınqayırma leksikonu Bakı: Apostroff, I hissə, 2012.427 s. Şahbazov, Ə. Ehtimal nəzəriyyəsi
 • köməyi ilə balansiri yuxarı - aşağı hərəkət etdirir. Rezo Əliyev. Maşınqayırma leksikonu II hissə, Bakı: Appostrof nəşriyyatı, 2012, 423 s. Mancanaq dəzgahları
 • təkminləşməsinə imkan yaradır.Bunlardan daha çox fizikada istifadə edlir. Rezo Əliyev. Maşınqayırma leksikonu I hissə, Bakı: Appostrof nəşriyyatı, 2012, 430 s.
 • transformasiyaların təsviri və proyeksiyalar üçün istifadə olunur. Rezo Əliyev. Maşınqayırma leksikonu II hissə, Bakı: Appostrof nəşriyyatı, 2012, 423 s.
 • kerosin, su, stearin, çarezin, duz məhlullarından ibarət pastalar istifadə olunur. Əliyev, R. Maşınqayırma leksikonu Bakı, Apostroff, I hissə, 2012.
 • əsaslanır: elektro qığılcımla emal, elektro impulsla emal, elektro qövslə emal. Əliyev, R.R. Maşınqayırma leksikonu Bakı: Apostroff, I hissə, 2012.427 s.