ⓘ Açıq cəmiyyət

                                     

ⓘ Açıq cəmiyyət

Açıq cəmiyyət siyasətin, iqtisadiyyatın, sosial sferanın və mədəniyyətin liberallığından ibarət idarəçilik üsuludur. Burada hamının taleyinə birlikdə aid olan ümumi qərarlar hamının, əksəriyyətin və ya nisbi çoxluğun birgə razılığı əsasında qəbul edilir.

                                     

1. Karl Popper tərifi

Popper tərəfindən verilən tərifə görə, açıq cəmiyyət – həqiqət üzərində heç kimin monopoliyasının tanınmadığı, fərqli insanların fərqli baxış və maraqlara malik ola bilməsinin qəbul edildiyi və bütün insanların sülh şəraitində yaşaya bilməsi üçün hakimiyyət institutlarının hamının hüquqlarını bərabər qoruduğu ictimai modeldir.

                                     

2. Açıq cəmiyyətin qapalı cəmiyyətdən fərqi

 • Qapalı modeldə hər kəsin öz əqidə və marağını reallaşdırması üçün vasitələri həddən artıq məhduddursa cəmiyyətdən təcrid olmaq və ya onu tərk etmək kimi variantlar çərçivəsində, açıq cəmiyyətdə belə vasitələr hüdudsuzdur ;
 • Monoton qapalı cəmiyyətdən fərqli olaraq, rəngarəng açıq cəmiyyətdə hər kəsin öz tələbatlarını ödəməsi üçün seçim imkanı, təkliflər assortimenti ifrat böyükdür;
 • Qapalı modeldə bütün hallarda konkret azlığın marağı ilə hesablaşılırsa, açıq cəmiyyətdə ədalət prinsipinə uyğun olaraq, həmişə əksəriyyətin marağının təmin olunması ön planda durur;
 • İnersial qapalı cəmiyyətlə müqayisədə çevik açıq cəmiyyət xarici embarqolara qarşı daha dözümlüdür. İrak, Kuba, İran və Yaponiya dövlətləri buna nümunə ola bilər ki, bunlardan əvvəlinci ikisi xarici sanksiyalardan iflic vəziyyətinə düşdüsə, sonuncu ikisində reaksiya o qədər də ciddi olmadı Yaponiya, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra sanksiyalara məruz qalmışdı və s.
 • Qapalı cəmiyyətlə müqayisədə açıq cəmiyyət təbiətlə harmonikliyə daha yaxındır. Belə ki, bu ikincidə cəmiyyətin təkamül yolu çoxsaylı yasaq və qadağalar vasitəsilə süni müəyyənləşdirilib, ona diqtə edildiyindən, son nəticədə bu inkişaf ümumi dünya harmoniyasından təcrid şəkildə baş verir və, buna görə də, cəmiyyətin deqradasiyası ilə nəticələnirsə, əksinə, açıq cəmiyyətdə təkamül, bütün hallarda ətraf dünya ilə harmoniya, adaptasiya şəraitində baş verir ki, bu da ümumi təkamül və təbii seçmə nəzəriyyələri ilə mütabiqdir;
 • Qapalı modeldə inkişaf yalnız xarici rəqabət tərəfindən birtərəfli stimullaşdırılırsa, açıq cəmiyyətdə daxili rəqabət də, daxil olmaqla, bu cür stimul ikitərəflidir;
 • Ən optimal variantın axtarılıb tapılması zamanı məhdud qrupun intellekt potensialına söykənən qapalı cəmiyyətdə çeşidli götür-qoy imkanının mövcud olmaması səbəbindən, burada "təsadüfi" qərarların qəbul edilməsi ehtimalı maksimumdursa, əksinə, çoxsaylı variantların generasiyası və inteqrasiyasına hüdudsuz imkanların mövcud olduğu, hər şeyin yüz ölçülüb, bir biçildiyi açıq cəmiyyətdə belə risk minimumdur;

=

                                     
 • Açıq Cəmiyyət Partiyası - 2007 - ci ildə Rəsul Quliyev və Akif Şahbazov tərəfindən yaradılıb. 2014 - cü ildə isə adını Azad Demokratlar Partiyası olaraq dəyişib
 • aşağıdakı formalarda olur: ASC - Açıq Səhmdar Cəmiyyət QSC - Qapalı Səhmdar Cəmiyyət MMC - Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət MMM - Məhdud Məsuliyyətli Müəssisə
 • Cəmiyyət - insanların birliyi olub, özündə cəmiyyətin siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni həyatını birləşdirən qeyri - dövlət strukturudur. Cəmiyyət sözün
 • Sülhəddin Əkbər - Müsavat Partiyasının keçmiş başqan müavini, Açıq Cəmiyyət Partiyasının keçmiş sədri, Azad Demokratlar Partiyasının qurucusu və sədri
 • çıxarır. Eləcə də açıq elm yeni, qeyri - standart həllərin axtarışına yardım edir, böyük həcmli məlumatların öhdəsindən gəlməyə və elmi cəmiyyət daxilində sürətli
 • açıq səhmdar cəmiyyət anlayışı ləğv edildi. Belə ki Qazaxıstan Respublikasının 13 may 2003 - cü il tarixli Səhmdar cəmiyyətlər haqqında qanunu açıq və
 • Aqroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti - Prezident İlham Əliyevin 2004 - cü il oktyabrın 23 - də imzaladığı sərəncamla yaradılan səhmdar cəmiyyət Səhmlərinin
 • içərisində Açıq söz ün yaydığı millətçi fikirlər ətrafında cəmiyyət və dərnəklər yaranmışdı. 1917 - ci ildə Bakıda gizli çağırılmış tələbə qurultayı Açıq söz
 • Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qısaldılmış halda - Azmelsutəsərrüfat ASC - Meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində
 • Azərxalça - Səhmləri Azərbaycan dövlətinə məxsus olan Açıq Səhmdar Cəmiyyət İdarə Heyətinin sədri Vidadi Muradovdur 10 iyun 2016 - cı ildən Azərxalça nın
 • Azərsu tam adı: Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və ya qısaldılmış halda: Azərsu ASC - Azərbaycan Respublikasında su təchizatı sahəsində dövlət siyasətini
 • lazımlıdır. Liberal demokratiyada, dövlət ilə əlaqədar vətəndaş cəmiyyət arasında açıq bir ayrı - seçkilik vardır. Bu ayrı - seçkilik, iqtisadi həyatın bazar